Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Matchcare HRS, gevestigd te Nieuwegein, kamer van koophandelnummer 30266357.

Artikel 1 Definities
 1. Matchcare HR Services BV hierna genoemd Matchcare HRS.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot levering van werkzaamheden en diensten.
 3. Opdracht: de schriftelijk en/of mondeling overeengekomen werkzaamheden tussen Matchcare HRS en de opdrachtgever.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van Matchcare HRS wordt geleverd.
Artikel 2 Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Matchcare HRS.
Artikel 3 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdracht, ook die door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door het daartoe bevoegde orgaan.

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht
 1. Een opdracht dient akkoord te worden bevonden door de opdrachtgever.
 2. Zodra een opdrachtgever een mondeling dan wel schriftelijk verzoek heeft gedaan om een opdracht te starten, wordt dat gezien als opdracht en gaat de opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende overeenkomst.
 3. Bij geschillen over de uitvoering van werkzaamheden is de overeenkomst van opdracht leidend.
Artikel 5 Bewerkingsovereenkomst i.h.k.v. gebruikmaking informatie en faciliteiten
 1. De faciliteiten, informatie en diensten van Matchcare HRS staan de deelnemer uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het eigen traject.
 2. Het staat deelnemers, opdrachtgevers en/of derden niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van Matchcare HRS te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook, anders dan overeengekomen met Matchcare HRS.
 3. Matchcare HRS, deelnemers en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en/of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. Matchcare HRS behoudt zich het recht voor (vertrouwelijke) informatie te delen met onderaannemers enkel en alleen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Onderaannemers zijn hiermee gehouden aan dezelfde verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 6. Bij oneigenlijk gebruik van de verstrekte informatie en faciliteiten door deelnemers en/of opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel brengt Matchcare HRS de geleden schade bij de opdrachtgever in rekening.
 7. Matchcare HRS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU.
 8. Matchcare HRS behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke of tot een persoon of organisatie herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 9. Controle op de bewerkingsafspraken wordt uitgevoerd binnen ISO 9001.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. Matchcare HRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Matchcare HRS is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Matchcare levert haar dienstverlening naar beste kunnen. Matchcare is niet aansprakelijk voor beslissingen van derden zoals UWV, kantonrechter of afspraken die voortvloeien uit sociale plannen inzake loondoorbetalingen, wachtgeldregelingen en/of andere financiële afspraken.
 3. Indien opdrachtgever aantoonbare schade heeft geleden, toerekenbaar aan Matchcare HRS voor niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Matchcare HRS te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen prijs.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of schade van derden (waaronder vallen: werknemers van opdrachtgever) is uitgesloten.
Artikel 7 Kosten
 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, gelden de onderstaande voorwaarden Matchcare HRS geeft vooraf, ondubbelzinnig, inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht voor de opdracht.
 2. Bij overschrijding van de geraamde kosten wordt hiervan mededeling gedaan aan de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is gehouden de door Matchcare HRS ingediende declaraties volledig te voldoen of te laten voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
 4. Kosten ontstaan door toedoen van de opdrachtgever worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Bij vertraging van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever/deelnemer kunnen extra kosten, zonder mededeling, in rekening worden gebracht.
 6. Matchcare HRS is gerechtigd om de dienstverlening uit te stellen of te stoppen op het moment dat betaling uitblijft, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 7. Er vindt bij tussentijdse beëindiging van de dienstverlening geen restitutie van de vergoeding plaats.
 8. Tarieven zijn exclusief eventuele reis – en verblijfkosten.
 9. Aanvullende kosten voor materiaal en ruimte, die niet expliciet genoemd worden in de overeenkomst, worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 10. Matchcare HRS behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
 11. Klachten omtrent een declaratie dienen binnen 14 dagen na de dag van verzending schriftelijk bij Matchcare HRS te zijn ingediend.
Artikel 8 Voortijdige beëindiging dienstverlening

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Matchcare HRS zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen indien:

 1. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en Matchcare HRS dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 2. De deelnemer de begeleiding dusdanig frustreert dat er feitelijk geen sprake meer is van effectieve begeleiding. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor daadwerkelijke en voldoende deelname aan begeleiding van deelnemer.
 3. De kosten verbonden aan de opdracht niet tijdig worden voldaan door de opdrachtgever.
 4. Door overmacht zoals bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

Alvorens hiertoe over te gaan zal Matchcare HRS de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Stopzetting na intake
Alleen indien expliciet in de overeenkomst is afgesproken dat deelnemer pas na een intakegesprek een definitieve keuze hoeft te maken om wel of niet in traject te gaan, bestaat de mogelijkheid dat het traject na de intake wordt stopgezet. In dit geval dienen alleen de kosten voor het intakegesprek zoals in overeenkomst is vastgesteld te worden voldaan. In alle andere gevallen dient de totale trajectprijs te worden voldaan.

Tussentijdse stopzetting
Zowel bij voortijdige succesvolle als niet succesvolle beëindiging van de begeleiding vindt vanuit Matchcare geen restitutie plaats van reeds in rekening gebrachte kosten en is de totale trajectprijs verschuldigd.

In overige gevallen wordt e.e.a. in redelijkheid afgestemd, rekening houdend met reeds geleverde inspanningen.

Artikel 9 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Matchcare HRS zijn toe te rekenen.
 2. Matchcare HRS heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verbintenis verhindert, intreedt nadat Matchcare HRS met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 3. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van Matchcare HRS opgeschort.
  Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Matchcare HRS niet mogelijk is, langer duurt dan acht weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden naar rato verrekend.
Artikel 10 Annulering en verplaatsing

Zodra deelnemer is aangemeld, valt deze onder de annuleringsregelen van Matchcare HRS.

Annuleren/verplaatsen door opdrachtgever

 1. Annuleren/verplaatsen van een product of dienst kan uitsluitend schriftelijk geschieden via e-mail.
 2. Verzoeken tot verplaatsen van individuele gesprekken met een coach dienen rechtstreeks met de toegewezen professional te worden opgenomen.
 3. Verzoeken voor een andere bijeenkomstdatum voor een incompany (niet per se inhouse) groepstraining dienen gemeld te worden via een mail aan de HRS servicedesk.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij incompany (niet per se inhouse) groepstrainingen een minimaal aantal deelnemers van 10 personen per groep. Indien uiteindelijk bij de training minder dan 10 personen aanwezig zijn, worden u daarvoor minimaal de kosten voor deelname van 10 personen in rekening gebracht.
 5. Matchcare HRS zal naar beste vermogen een door een deelnemer gemiste (deel) bijeenkomst/workshop/training verplaatsen. Indien dit niet lukt, kan de deelnemer/opdrachtgever geen aanspraak maken op enigerlei compensatie.
 6. No show op een groepsbijeenkomst of afspraak met coach wordt beschouwd als een annulering op 0 (nul) werkdagen voor de startdatum van het product.
 7. Trajecten hebben een maximale doorlooptijd van 12 maanden na aanvang. Indien een traject on hold is gezet en niet binnen 12 maanden na startdatum is afgerond, wordt deze gezien als annulering binnen 0 (nul) dagen.

Annulering- en verplaatsingskosten

 1. Annulering is alleen mogelijk voordat de begeleiding is begonnen. Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding.
 2. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang blijft volledige trajectvergoeding verschuldigd. Dit geldt voor alle dienstverlening van Matchcare HRS.
 3. Voor annulering/verplaatsing is opdrachtgever administratiekosten verschuldigd.

Annulering/verplaatsing door Matchcare HRS

 1. Bij groepstrainingen van Matchcare HRS op basis van open inschrijving kan Matchcare HRS bij te weinig deelname de training annuleren of verplaatsen.
 2. In geval van annulering van groepstrainingen op basis van open inschrijving vindt kosteloze restitutie van deelnamekosten plaats.
Artikel 11 Betalingsvoorwaarden Matchcare HRS

Deze betalingsvoorwaarden zijn geldig voor alle producten en diensten die via Matchcare HRS worden aangeboden en gelden voor alle overeenkomsten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Tarieven zijn exclusief btw.
 2. De vastgestelde vergoeding wordt na akkoordverklaring volledig gefactureerd en dient voor aanvang van de begeleiding voldaan te zijn.
 3. Bij detachering, beschikbaarstelling van personeel, wordt gefactureerd in de maand waarin de activiteit aanvangt of de prestatie is geleverd. Matchcare hanteert voor de facturatie van de variabele vergoeding een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Matchcare gaat bij facturatie uit van het aantal aangemelde kandidaten op het aanmeldformulier en in geval van incompany (niet perse inhouse) groepstrainingen van het minimum van 10 personen per groep, tenzij anders overeengekomen.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; Matchcare HRS behoudt zich het recht voor 10 % van de betreffende declaratie in rekening te brengen voor buitengerechtelijke kosten zonder dat Matchcare HRS deze kosten nader hoeft te specificeren. Ook behoudt Matchcare HRS zich het recht voor vanaf het moment van verzuim naast het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Geldigheid

De aanbieding is geldig tot drie maanden na de datum van deze offerte. Matchcare behoudt zich het recht voor haar tarieven en voorwaarden jaarlijks aan te passen.

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.